สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

บุคลากร