สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

แบบตรวจสอบความพร้อมของเอกสาร กรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการวิินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542

image เอกสารแนบ