สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

เรื่องที่ 199 การขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยหรือคำสั่งชี้ขาดหรือคำสั่งอื่นของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล