สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

กรณีที่ 368 หน่วยงานทางปกครองฟ้องเรียกคืนเงินสมทบที่ข้าราชการได้รับโดยไม่มีสิทธิ คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลใด