สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

กรณีที่ 367 เอกชนฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินและเอกชนขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินรวม 4 แปลงที่ทับซ้อนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลใด