สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

กรณีที่ 295 คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีละเลยไม่ดำเนินการตามหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลใด