สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

กรณีที่ 274 คดีนี้เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร โดยจำเลยเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จำเลยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง คดีนี้เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ อยู่ในอำนาจศาลใด

https://oscj.coj.go.th/th/file/get/file/20200317a41ef5bdbe04129b618d1e4fc29cce9a102600.pdf