สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

กรณีที่ 272 โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันและหน่วยงานทางปกครอง กรณีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 ข) ให้แก่จำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลใด