สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวิิินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542

image เอกสารแนบ