สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

เรื่องที่ 284 การส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ วินิจฉัย กรณีที่ศาลเป็นผู้ส่ง