สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

เรื่องที่ 036 กรณีมีการโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจศาลยุติธรรมกับศาลอื่น และทั้งสองศาลมีความเห็นพ้องกัน