สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

เรื่องที่ 035 เอกสารที่จำเป็นในการส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาวิินิจฉัย กรณีศาลยุติธรรมและศาลปกครอง (หรือศาลทหาร) มีความเห็นแย้งกันเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล