สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

image เอกสารแนบ