สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยขี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

image เอกสารแนบ